Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY-www.razitka-eshop.cz

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Níže uvedené obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti pro tento internetový obchod www.razitkaeshop.cz ve vztahu prodávajícího,

kterým je:

Pavel Bakalář, místo podnikání: Velká Bučina 20, PSČ 273 24 Velvary,

IČ: 61304816, DIČ: CZ6611160831 (plátce DPH),

evidovaný u Městského úřadu Slaný ev.č.: 2268/03/ŽÚ/BL; č.j.:320302-9790-00;

ev.č.: 320302-533140,141,143, č.j.: ŽÚ/2094/2008/OV/3,4,5

telefon+fax: +420-315762110, +420-724313180,

e-mail: pavelZAVINÁČbaky.cz,

č.bankovního spojení: Česká spořitelna a.s., č.účtu: 391794329/0800

a kupujícího.

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnou legislativou a právním řádem České republiky. Není-li dále uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy Obč.Z (č.40/1964 Sb.) pokud je smluvní stranou spotřebitel (dále jen kupní smlouva - tzv. spotřebitelská); a pokud je smluvní stranou jiný subjekt (dále jen kupní smlouva), řídí se smluvní vztahy Obch.Z č.513/1991 Sb.) ve znění pozdějších novel.

 

VÝKLAD POJMŮ:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (tj. prodávající)

Prodávající/dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY A INFORMACE O ZBOŽÍ

 

Předmětem kupní smlouvy jsou výrobky a zboží uvedené na našich internetových stránkách www.razitkaeshop.cz. Údaje uvedené u jednotlivých výrobků/zboží, jako jsou např. rozměry, technický popis a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách www.razitkaeshop.cz , event. v jiných tiskovinách (katalogy), jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobce. Uvedené ceny u vyobrazených výrobků/zboží jsou uvedeny bez DPH, rozepsána příslušná sazba DPH a částka včetně DPH a nezahrnují tzv. expediční náklady (náklady na balení, poštovné, event. jiný způsob dopravy).

 

INFORMACE O KUPNÍ SMLOUVĚ

 

Pokud není kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Pokud je kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká přijetím závazné objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a vyřízení a není přístupná třetím stranám. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní svoji e-mail adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení (přijetí) objednávky prodávajícím. Pokud kupující neobdrží kopii objednávky (nesprávně uvedené e-mail adresa apod.) v nejbližším možném termínu, měl by informovat prodávajícího. V případě nepřesností v zadané objednávce (např. chybně zvolený druh poštovného apod.) bude prodávající písemnou formou kontaktovat kupujícího a zašle mu nové potvrzení objednávky se žádostí o zpětné potvrzení ze strany kupujícího. O tzv. opětovné potvrzení objednávky ze strany kupujícího si v některých případech prodávající žádá standardně, např. pokud se jedná o nové zákazníky, nebo v jiných případech pro přesné vyjasnění objednávky; u zakázkové výroby razítek obdrží kupující korekturu ke schválení.

V případě zakázkové výroby razítek: prodávající (dodavatel) ověřuje správnost údajů v objednávce razítka. V případě, že prodávající (dodavatel) zjistí, že se jedná o neoprávněné objednání razítka pod cizím jménem na jinou osobu, která není v žádném vztahu s objednávajícím a s výrobou nesouhlasí, nebo razítka, jehož výroba spadá pod zákonné ověřování a objednávající nemá toto oprávnění, bude kupující neprodleně informován a příslušná zakázka nebude realizována.

 

 

DODACÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Viz aktuální ceník  v sekci DODÁNÍ

Při objednávce v celkové výši nad 1500,- v úrovni ceny celkem bez DPH – odběratel (kupující) nehradí poštovné a balné (tzv. expediční náklady)

 

Jakmile je objednané zboží expedováno, kupující obdrží informaci e-mailem.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že kupující z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů zásilku nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je však povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé na dopravu zboží ke kupujícímu.

 

V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu 79 Kč za opětovné zaslání nezávisle na výši objednávky.

 

Pro naše smluvní partnery může být cena expedičních nákladů stanovena jiným způsobem.

 

Naše zásilky před odesláním pečlivě kontrolujeme a zasíláme je v bezpečnostní krabici či obalu s bezpečnostní fólií proti poškození.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 

Ze strany kupujícího lze objednávku stornovat po vzájemné dohodě s prodávajícím ! do doby vyřízení objednávky, tedy do chvíle než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu a to pokud se jedná o objednávku zboží. (na adrese: pavelZAVINÁČbaky.cz , nebo případně na tel. čísle: 724313180; prodávající však v takovém případě žádá po kupujícím písemnou formu, potvrzení storna). V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, odpovídající prokazatelným nákladům spojených především s expedicí (poštovné a balné, tzv. expediční náklady).

 

U zakázkové výroby razítek, které již byly vyrobeny a nebyly ještě předány k přepravě je storno objednávky ze strany kupujícího nezbytné projednat s dodavatele/prodávajícím. Prodávající je však oprávněn v takovém případě požadovat a vyúčtovat kupujícímu odpovídající nárok na náhradu škody a pokrytí nákladů vzniklých při výrobě příslušného objednaného razítka/štočku.

 

Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku či její část v případě, kdy zboží bylo již v době podání objednávky vyprodáno a prodávající není již schopen zboží zajistit. Jedná se zpravidla o případy, kdy se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo jej výrobce přestane dodávat, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O takovém stornu ze strany prodávajícího je kupující informován bezodkladně e-mailem nebo telefonicky. Zakázková výroba razítek: prodávající (dodavatel) ověřuje správnost zadaných údajů v objednávce kupujícího, tzv. ověřování výroby razítka.V případě, že prodávající (dodavatel) zjistí, že se jedná o neoprávněné objednání razítka pod cizím jménem na jinou osobu, nebo razítka, jehož výroba spadá pod zákonné ověřování a objednávající nemá toto oprávnění, bude kupující neprodleně informován a příslušná zakázka bude stornována.

 

CENA

 

Uvedené ceny u vyobrazených výrobků/zboží jsou uvedeny bez DPH, rozepsána příslušná sazba DPH a částka včetně DPH a nezahrnují tzv. expediční náklady (náklady na balení, poštovné, event. jiné dopravné) a jedná se o ceny maloobchodní.

 

Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních, platí do odvolání nebo vyprodání zásob. V případě okamžiku přijetí objednávky od kupujícího si v určitých případech prodávající vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky (pokud je cena nižší může prodávající informovat kupujícího o této možnosti a zpravidla tak obvykle činí). Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

TATO MOŽNOST SE TÝKÁ POUZE ZBOŽÍ, NIKOLI ZHOTOVENÍ VÝROBY RAZÍTKA (RAZÍTEK) NEBO ŠTOČKŮ NA ZAKÁZKU.

V případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. např. internetová komunikace, www.razitkaeshop.cz , má spotřebitel (tj. v tomto případě osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo dle Obč.Z č. 40/1964 Sb.) § 53 odst.7 odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději však čtrnáctý den od doručení zboží !

Zboží je třeba doručit kompletní, spolu s původním originálním obalem, v neporušeném obalu výrobku, který ke zboží či výrobku patří, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem (daň.dokladem/fakturou), který prokazuje koupi zboží u prodávajícího; u výrobků, při jejichž nákupu byl součástí zásilky i záruční list nebo návod k obsluze je třeba zaslat i tyto doklady zpět !!!

V případě, kdy by vrácené zboží bylo poškozené, nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vrácené věci (snížení vrácení peněz).

Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátí mu prodávající částku odpovídající hodnotě zboží/výrobku do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Poštovné a balné (tzv. expediční náklady) jehož úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, se nevrací (právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů při expedici zboží).

Vrácení zboží formou dobírky od kupujícího nebude přijato. Zboží se vrací doporučeně (našim doporučením je forma balíku, avšak tak, aby byl dodržen termín čtrnáctidenní lhůty).

Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy. V odstoupení od smlouvy uveďte vaše kontaktní údaje a zašlete kopii dokladu o koupi.

Spotřebitel nemůže podle níže uvedeného zákonného ustanovení odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Dříve než se rozhodnete využít možnosti pro odstoupení od smlouvy (pokud se jedná o zboží) ve smyslu

§ 53 Obč.Z (viz výše), je třeba zaslat zprávu na naše kontaktní údaje: pavelZAVINÁČbaky.cz a uvést o jaké zboží se jedná a rovněž i vaše kontaktní údaje, tzn. informovat prodávajícího.

 

U zakázkové výroby razítka nelze tuto možnost kupujícím využít, protože se v tomto případě jedná o zhotovení a výrobu razítka na předem danou zakázku pro daného spotřebitele či společnost. V těchto případech neakceptujeme odstoupení od smlouvy ve smyslu § 53 Obč.Z a výrobek není možné tímto

způsobem vracet.

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

výrazným způsobem se změnila cena dodavatele (výrobce) zboží

nabízené vyobrazené zboží na www.razitkaeshop.cz – jeho cena je chybná, případně informace o něm

(z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním domluven další postup. Pokud by se stalo, že kupující již uhradil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

REKLAMACE, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, event. jiná, je-li takováto záruka uváděna

výrobcem.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

na poškození běžným opotřebením, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě (Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.)

na poškození způsobená nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho vlastnoruční opravou

pokud byl výrobek použit pro jiné účely než k jakým byl vyroben

nepředvídatelná událost (jako je např. živelní pohroma)

Záruční lhůta 24 měsíců se nevztahuje na vypotřebení u razítek: barvící polštářky a razítkové barvy.

 

Kontrola zásilky při převzetí:

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít a sepsat s dopravcem reklamační protokol !

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravou zboží. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Kontrola obsahu zásilky:

Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného dokladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

Vady skryté, respektive vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje záruka jakosti, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění.

V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok.

Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu. Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného produktu a podkladů o okolnostech závady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Dříve než nám pošlete zboží k reklamaci, nejprve nás informujte na e-mail: pavelZAVINÁČbaky.czTotéž platí v případě požadavku výměny (pokud vám byl zaslán jiný robek než jaký byl uvedený v objednávce, nebo jiný počet kusů apod.), odstoupení od smlouvy (viz výše). 

 

V písemné oznámení uveďte:

- jaký výrobek/zboží reklamujete a přesný popis problému

- číslo objednávky/datum (z internetového obchodu, pokud bylo přiděleno)

 

Reklamované zboží zašlete poštou – jako doporučený balík !!!!! na adresu:

Pavel Bakalář, Velká Bučina 20, 27324 Velvary

Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě !!!!

(Neposílejte prosím – obyčejně !!!!) V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku !!!!!

Dobírkové zásilky nebudou převzaty.

 

K zásilce přiložte průvodní dopis, ve kterém uveďte z jakého důvodu výrobek reklamujete (viz výše). Dále přiložte kopii daňového dokladu – faktury (dokladu prokazující koupi tohoto zboží v našem obchodu).

Dále uveďte:

- jakým způsobem se má postupovat v případě uznání reklamace, tj. zda požadujete výměnu zboží, nebo vrácení částky; v případě žádosti o vrácení peněz uveďte číslo účtu, na který lze danou částku převést;

- vaše kontaktní údaje (včetně e-mail adresy, telefonního čísla), abychom vás mohli o postupu reklamace průběžně informovat.

 

Reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Potvrzení přijetí reklamace (tzv. reklamační protokol) je zaslán zákazníkovi e-mailem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

osobní údaje zákazníků evidujeme v souladu s platnými zákony České republiky (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; zejména § 5 odst. 2 a 6) ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využity výhradně pro interní potřebu internetového obchodu a nejsou poskytovány třetím stranám/osobám. Jejich využití je především v rozsahu, který připouští výše uvedený zákon o ochraně osobních údajů. Pro řádné splnění smlouvy je zde výjimka, kterou představují externí dopravci, a to v minimálním rozsahu, tj. pro nutné doručení zboží. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro úspěšné splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

ODPOVĚDNOST

 

Data, údaje a informace na těchto internetových stránkách www.razitkaeshop.cz jsou částečně přebírány i od třetích stran a mohou obsahovat technické a věcné nepřesnosti, jakož i typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Nemůžeme tedy bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a vyhrazujeme si právo změnit námi nabízené zboží (produkty) na těchto internetových stránkách kdykoli v průběhu našeho provozování. Zároveň neneseme vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z jejích zdrojů nebo odkazovaných internetových stránek; dále za jakékoli škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na internetové stránky, jenž by vedlo či způsobilo změnu informací, které jsou zde k dispozici; za případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené (bez ohledu na příčinu), povahu, původ a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na internetové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití internetových stránek včetně informací v nich uvedených.

Dále pak neneseme žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není skladem či je nepoužitelné a z důvodu tzv. nepředvídatelných událostí (živelná pohroma apod.) a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody zákazníkům.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

Zboží, výrobky, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách, odpovídající informace o těchto produktech a jejich grafické vyobrazení, pojmenování, označení zboží/výrobků, kresby, loga, grafika atd. mohou být chráněny dalšími právy či registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Každá reprodukce nebo použití kopií je výslovně zakázána.

Nasledujte nás na Facebooku